Oferta

Wynagrodzenie

 

Wysokość wynagrodzenia za usługi Kancelarii uzależniona jest od wielu czynników, do których zaliczyć należy przede wszystkim: specyfikę i stopień skomplikowania sprawy, liczby i doświadczenie zawodowe zaangażowanych weń prawników, prowadzenie sprawy w języku obcym, czas trwania danej sprawy. Mając świadomość, iż wysokość wynagrodzenia stanowi istotną kwestię dla moich Klientów, dbam o przejrzystość ustaleń w tym zakresie i proponuję różne sposoby rozliczeń, stosownie do możliwości i potrzeb Klienta. Moim standardem jest również jasne i niezwłoczne informowanie Klienta o wszelkich możliwych w przyszłości, lub już poniesionych kosztach oraz o ewentualnych ryzykach, związanych z prowadzeniem sprawy.

 

Klientom proponuję przede wszystkim następujące sposoby rozliczeń:

  1. według stawki godzinowej – polega ono na przyjęciu określonej stawki za godzinę i naliczaniu wynagrodzenia zgodnie z tą stawką; rozliczenie takie proponuję zazwyczaj w drobnych, wpadkowych sprawach, w przypadku udzielania poszczególnych opinii prawnych, przygotowywania jednorazowych umów, lub udzielania porad prawnych
  2. według stawki ryczałtowej – rozliczenie to proponuję w szczególności stałym Klientom, zlecającym obsługę prawną; jak również w przypadku prowadzenia postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych; wynagrodzenie to obejmuje wówczas zasadniczo całość czynności Kancelarii związanych z daną sprawą, w tym uczestnictwo w rozprawach, sporządzanie pism procesowych etc.
  3. rozliczenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe) – polegające na przyjęciu określonego limitu godzin, po wykorzystaniu którego następuje naliczanie wynagrodzenia wg stawki godzinowej

 

Niezależnie od sposobu naliczania umówionego wynagrodzenia na żądanie Klienta prezentuję każdorazowo informację o podejmowanych w danej sprawie czynnościach, nakładzie pracy oraz poniesionych kosztach.

 

Oferta dla osób fizycznych

 

Każdy z nas jest podmiotem niezliczonej ilości zdarzeń i czynności prawnych. Codzienne sprawy z pozoru trywialne i standardowe mogą wywrzeć poważne konsekwencje w przyszłości. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, zawarcie umowy czy też z pozoru niegroźna kolizja drogowa stanowią asumpt dla działań Sądów, organów administracji publicznej, czy też osób które dzisiaj są kontrahentami, a w przyszłości wystąpią do Sądu z powództwem.

 

Oferuję usługi polegające na przygotowaniu i opiniowaniu projektów umów, udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, kasacje, skargi kasacyjne), przygotowywaniu pism z zakresu prawa administracyjnego (wnioski, odwołania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, pisma w trakcie postępowania), reprezentacji w postępowaniach sądowych oraz udziału w czynnościach z udziałem funkcjonariuszy Policji.

 

Wyznaję zasadę, że najlepszą ochroną jest zapobieganie problemom jakie mogą wystąpić w przyszłości.

Oferta dla podmiotów prawa handlowego

 

Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, czy też przedsiębiorstwa stanowi swoiste wyzwanie w zakresie przedmiotu tej działalności, ale również w zakresie spraw formalnych. Już samo rozpoczęcie działalności wymaga prawidłowego sformułowania niezbędnych dokumentów i wniosków, czy też sporządzenia umowy spółki, która będzie prawidłowo zabezpieczała przyszłe interesy Klienta. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga także stałej kontroli i szybkiej reakcji na pojawiające się problemy.

 

Klientom biznesowym oferuję stałą obsługę prawną, konsultacje w zakresie podejmowanych czynności, reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów.

 

Odpowiednie zabezpieczenie strony prawno – formalnej prowadzonej działalności pozwoli skierować wszystkie działania oraz energię Klienta na sprawy związane z jego działalnością zawodową i zapewni mu spokój w zakresie spraw merytorycznych.