Doprecyzowanie nakazu zakrywania ust i nosa

W dniu dzisiejszym, tj. 15 kwietnia 2020 roku zostało wydane rozporządzenie precyzujące obowiązujące nakazy i zakazy, w tym kwestię obowiązkowego zakrywania ust i nosa. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii już weszło w życie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 673) (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000067301.pdf). W dalszej części będę posługiwał się nazwą ,, rozporządzenie nr 3”.

 

Zasadnicza zmiana dotyczy § 18 rozporządzenia nr 2, który do dnia dzisiejszego miał następujące brzmienie:
,,Od dnia 16 kwietnia 2020 roku do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu”.
Powstałe wątpliwości i komentarze spowodowały sprecyzowanie wprowadzonego nakazu.

 

Aktualne brzmienie przepisu jest następujące:
Od dnia 16 kwietnia 2020 roku do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

 

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

 

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:
1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby”.

 

W miejsce wcześniejszego obowiązku zakrycia ust i nosa przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania lub pobytu został wprowadzony katalog zamknięty opisujący sytuację w których należy zakrywać usta i nos.
Co istotne, na żądanie organu uprawnionego do legitymowania należy zakryć usta i nos. Wprowadza to obowiązek dostosowania się do polecanie funkcjonariusza Policji, Straży Miejskiej / Gminnej, czy Straży Granicznej. Rozporządzenie nr 3 na pewno stanowi odpowiedź na wątpliwości jakie pojawiły się u komentatorów w związku z rozporządzeniem nr 2. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na możliwość nakazania zakrycia ust i nosa przez funkcjonariuszy Służb porządkowych, należy de facto zawsze mieć możliwość dostosowania się do takiego polecenia.
Zatem pomimo że nie ma nakazu zakrywania ust i nosa w trakcie jazdy własnym samochodem, co było przedmiotem wielu wątpliwości, w przypadku kontroli drogowej funkcjonariusz Policji może nakazać kierowcy zakrycia ust i nosa. Dla przypomnienia ustawą z dnia 31 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568), którą zmieniona ustawę z dnia 7 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) wprowadzono do Kodeksu wykroczeń art. 65a zgodnie z którym kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Artykuł opracowany przez Adwokata Tomasza Psiuch
Stanowi jego wyłączną własność i nie może być kopiowany ani udostępniany przez inne osoby niż autor jako własny